top of page

Cooperatieve

Recyclo is een cooperatieve vennootschap (CVBA) met «multistakeholders».

Opgericht in mei 2018 door Sevan Holemans, Alain Boribon en Emmanuel Baeten. André Meyers en Jean-Marie Savino zijn een jaar later toegetreden. Samen vormen zij de Oprichters-Cooperanten (categorie A).

 

 

In totaal onderscheiden we 6 categoriën cooperanten :

De Cooperanten Restauranthouders (categorie B)

De aandelen van Categerie B zijn voorbehouden aan alle natuurlijke of rechtspersonen die actief zijn in de horecasector.

 

De Cooperanten Logistici (categorie C)

De aandelen van Categorie C zijn voorbehouden aan alle natuurlijke of rechtspersonen die actief op het gebied van logistiek.  

 

De Cooperanten Valorisators (categorie D)

De aandelen van Categorie D zijn voorbehouden aan alle natuurlijke of rechtspersonen die actief op het gebied van valorisatie van nevenproducten.

 

De Cooperanten Medewerkers (categorie E)

De aandelen van Categorie E zijn voorbehouden aan alle natuurlijke personen, die verbonden zijn aan de cooperatieve via een werkovereenkomst.

 

De Cooperanten Partners (categorie F)

De aandelen van Categorie F zijn voorbehouden voor elke natuurlijke of rechtspersoon die wordt aanvaard door een absolute meerderheid van (50%+1) van de stemmen van alle Cooperanten die een belang hebben in het doel van de Coöperatie, die de waarden van de Coöperatie aanhangt en zich ertoe verbindt actief deel te nemen aan de ontwikkeling van de Coöperatie door in te schrijven op een minimumbedrag van EUR 50.000 van het kapitaal en die ten persoonlijke titel investeert in de ondersteuning van het management bij de groei van de Coöperatie met respect voor de waarden ervan..

 

De Cooperanten Sympatisanten(categorie G)

De aandelen van Categorie G zijn voorbehouden aan iedere natuurlijke of rechtspersoon die de coöperatie wenst te steunen, met respect voor haar maatschappelijk doel en haar waarden, die betrokken is bij de werking van de coöperatie, die ten minste één aandeel onderschrijft, die daarom verzoekt en die in die hoedanigheid is goedgekeurd door de raad van bestuur.

  

Onderschrijving van één of meerdere aandelen

Elke cooperant moet de statuten van de Cooperatieve onderschrijven en indien van toepassing, haar Reglement van Interne Orde.

Een cooperant kan intekenen op één of meerdere aandelen binnen eenzelfde categorie. Hij kan niet intekenen op aandelen uit verschillende categorieën.

Het minimum kapitaal door de wet voorzien moet steeds onderschreven en vrijgemaakt zijn door de Cooperanten-Oprichters (categorie A). Voor de aandelen van de andere klassen bepaalt de Raad van Bestuur de inschrijvingsvoorwaarden en de verhouding waarin de aandelen moeten worden volgestort en de tijdstippen waarop betalingen verschuldigd zijn.

 

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle Cooperanten. Zij vergadert ten minste eenmaal per jaar op de eerste donderdag van mei om 18.00 uur in een gewone algemene vergadering, op de statutaire zetel van de coöperatieve of op een andere plaats die in de oproepingsbrief wordt vermeld.
Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de Raad van Bestuur, wanneer het belang van de coöperatieve dit vereist.
 
Elke Cooperant heeft recht op één stem, ongeacht het aantal van zijn Aandelen.
De vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die geagendeerd werden en indien de helft van de aandelen van klasse A- en F aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De coöperatieve probeert nieuwe bestuursvormen te ontwikkelen en toe te passen teneinde consensus te bevorderen. Wanneer geen consensus kan worden bereikt, worden de regels voorzien in de statuten toegepast binnen de algemene vergadering.

 

bottom of page